QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ  SINH  LAO ĐỘNG

    A/  QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO  ĐỘNG  (TIẾNG VIỆT)   Click To View

    B/  산업안전보건에 관한 규정(한글 번역-KOREA LANGUAGE)  Click To View

   TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

   A/  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG  (TIẾNG VIỆT)   Click To View

   B/  산업 안전 및 위생을 위한 문서 지침  (KOREA LANGUAGE)  Click To View

   TÀI LIỆU VIDEO

   A/  VIDEO HUẤN LUYỆN THỰC HIỆN AN TOÀN VỆ SINH  LAO ĐỘNG  Click To View

   B/  VIDEO TAI NAN LAO ĐỘNG  Click To View