노동자 안전에 관한 법률 (Vietnam)

문서를 다운로드하기 위해 회원 등록을 부탁드립니다.

 

STT
LOẠI VĂN BẢN
MÃ VĂN BẢN
TÊN VĂN BẢN
NGÀY BAN HÀNH
NGÀY HIỆU LỰC
    LINK TẢI
1 Luật 45/2019/QH14 Bộ Luật Lao Động 20/11/2019 01/01/2021

2 Luật 84/2015/QH13 Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động 25/06/2015 01/07/2016

3 Nghị định 28/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 01/03/2020 15/04/2020

4 Nghị định 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 15/05/2016 01/07/2016

5 Nghị định 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020 15/09/2020

6 Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 15/05/2016 01/07/2016

 

 

7 Nghị định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 08/10/2018 08/10/2018

8 Nghị định 58/2020/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 27/05/2020 15/07/2020

 

 

9 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH  Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với sở sở sản xuất, kinh doanh 15/05/2016 01/07/2016

10 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp 17/10/2018 01/01/2019

11 Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 12/02/2014 15/04/2014

12 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 18/10/2013 05/12/2013

13 Thông tư 06/2020/TT-BLDTBXH Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 20/08/2020 05/10/2020

14 Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 30/12/2019 01/03/2020

15 Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 12/11/2020 01/03/2021

16 Thông tư 19/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 30/06/2016 15/08/2016

 

 

17 Thông tư 28/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 30/06/2016 15/08/2016