cổng công trình

Cổng công Trình

A. Bản vẽ thiết kế và kỹ thuật

Cổng công Trình

B. Hình ảnh thi công thực tế