Nhà Hút Thuốc

Nhà Hút Thuốc 

A. Bản vẽ thiết kế và kỹ thuật

Nhà Hút Thuốc

B. Hình ảnh thi công thực tế