Thiết Kế các Hạng Mục Cho Công Tác đấu thầu

1/ DỰ ÁN CHARMING TON IRIS

A. HẠNG MỤC: BỐ TRÍ LẮP DỰNG AN TOÀN CHO DỰ ÁN

1/ DỰ ÁN CHARMING TON IRIS

 B. Video Tham Khảo

2/ DỰ ÁN METRO STAR

A. HẠNG MỤC: BỐ TRÍ LẮP DỰNG AN TOÀN CHO CÁC TẦNG CAO

2/ DỰ ÁN METRO STAR

B. Video Tham Khảo

3/ DỰ ÁN UOA OFFICE – CENTRAL

 HẠNG MỤC: THIẾT KẾ HẠNG MỤC CỔNG

4/ DỰ ÁN  IVY COMPANY

 HẠNG MỤC: THIẾT KẾ HẠNG MỤC CỔNG

5/ DỰ ÁN SUNWAH PEARL

HẠNG MỤC: THIẾT KẾ AN TOÀN CHO DỰ ÁN

5/ DỰ ÁN SUNWAH PEARL

 B. Video Tham Khảo